Statsborgerskap for barn født i utlandet

Sist oppdatert: 03.03.2016 // Regler og prosedyrer relatert til statsborgerskap til barn født i utlandet med norske foreldre.

Erverv av norsk statsborgerskap

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor blir automatisk norsk statsborger, og det er ikke nødvendig å søke om dette. Dersom det er behov for pass til barnet må det imidlertid søkes om personnummer og pass, men det er ikke noe krav om personnummer for å ha norsk statsborgerskap.

Merk at andre regler gjelder for barn født før 01.09.2006. Se mer informasjon om dette og statsborgerskap generelt på UDIs hjemmesider.

https://www.udi.no/ord-og-begreper/norsk-ved-fodsel

Tap av norsk statsborgerskap

Man taper sitt norske statsborgerskap dersom man aktivt har ervervet seg annet statsborgerskap. Det vil si at du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om dette, eller etter å ha uttrykkelig samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle som vurderer å søke om et annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning i forkant.

Barn født i Japan med en norsk og en japansk forelder vil automatisk få japansk statsborgerskap fra fødsel, og vil ikke miste sitt norske statsborgerskap på grunn av dette.

Barn med norsk statsborgerskap, men med lite botid i Norge, kan dessuten miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Det er krav om minst to års botid i Norge for å kunne beholde statsborgerskapet etter fylte 22 år. Botid regnes som sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet, og kan måtte dokumenteres dersom det søkes om pass med gyldighet utover 22-årsdagen.

Søknad om bibehold

I tilfeller der det ikke foreligger lang nok botid kan det søkes spesielt om å få beholde det norske statsborgerskapet – søknad om bibehold. Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering.

Søknaden må som hovedregel fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Søknad leveres til ambassaden og behandles i UDI. Se UDI sine sider for mer detaljer.
https://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/ 


Bookmark and Share