Vigsel

Sist oppdatert: 10.10.2013 // Vigsel i Japan, vigsel i Norge og vigsel ved ambassaden

Vigsel i Japan

Vigsel i Norge

Vigsel ved den norske ambassaden i Tokyo

Navneendring

 

Vigsel i Japan

For at en norsk statsborger skal kunne inngå ekteskap i Japan med japansk borger eller annen utenlandsk borger (forutsatt at minst en av partene er bosatt i Japan), må norske myndigheter først prøve ekteskapsvilkårene. Brudefolkene må derfor ta kontakt med Folkeregisteret på sitt (tidligere) hjemsted og framlegge brudefolkserklæring og forlovererklæring i utfylt og undertegnet stand. Den som signerer forlovererklæringen trenger ikke å være den samme personen som er forlover eller vitne ved selve vigselen. Se mer info fra Folkeregisteret her.

Når prøvingen er foretatt, utsteder Folkeregisteret ”Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett”, på engelsk ”Certificate of No Impediment to Marriage”. Denne attesten bekrefter at det ikke er noe til hinder for at ekteskap inngås og må fremlegges japanske myndigheter. Før et offentlig norsk dokument brukes i utlandet er det viktig at det påføres apostille.

Inngåelse av ekteskap i Japan reguleres japanske myndigheter, og ytterligere nødvendig dokumentasjon for å inngå ekteskap i Japan må derfor klareres med ditt lokale bykontor (yakusho) i Japan. Enkelte bykontor vil kreve at attesten er oversatt til japansk, og dette kan ambassaden bistå med mot en avgift. Det er bykontoret som må ta stilling til om det holder med den engelske attesten, om du kan oversette den selv, eller om de krever ambassadens oversettelse.

Registrering av ekteskapet i Norge

For at ekteskapet skal kunne registreres i Norge, må original utskrift av vigselsattest (konin todoke jurishoumeisho) legaliseres av japanske myndigheter i form av apostille. Stempelet er gratis og fås hos det japanske utenriksdepartementet (Gaimusho). Attestert oversettelse av vigselsattest, en tjeneste ambassaden tilbyr mot gebyr, sendes til folkeregisteret der den norske borgeren er/var registrert, eller til følgende adresse: Midt-Finnmark likningskontor, Personregisteret, 9613 Hammerfest

Vigsel i Norge

For informasjon om inngåelse av ekteskap i Norge, se Skatteetaten sine sider:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

Det er kun to japanske dokumenter som må klargjøres for å inngå ekteskap i Norge. Det første er gyldig identifikasjon; altså pass. Det andre en japansk prøvingsattest som bekrefter at personen oppfyler vilkårene for å inngå ekteskap. Dette dokumentet heter på japansk konin youken gubi shoumeisho. Dokumentet må legaliseres av japanske myndigheter i form av apostille. Stempelet er gratis og fås hos det japanske utenriksdepartementet (Gaimusho). Attesten må deretter oversettes, en tjeneste ambassaden tilbyr mot gebyr.

Vigsel ved den norske ambassaden i Tokyo

Ambassaden i Tokyo har bemyndigelse til å foreta vigsel når begge brudefolkene er norske statsborgere av ulikt kjønn. For at vigsel skal kunne foretas, må prøving av ekteskapsvilkårene først finne sted. Det er Folkeregisteret på en av partenes sist registrerte bosted i Norge som prøver ekteskapet. Når prøvingen er gjennomført, utsteder Folkeregisteret et dokument som kalles ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok”.

Kopi må sendes ambassaden i god tid før vigselen skal finne sted enten per post eller som scannet vedlegg til e-post. Originalen må tas med til vigselen, og det må fremlegges gyldig pass. Vigsel kan først finne sted åtte dager etter at prøvingen har funnet sted og prøvingsattesten må ikke være eldre enn fire måneder på vigselstidspunktet.

Nærmere informasjon finnes på følgende lenker:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Veien-til-ekteskapet---steg-for-steg/Start/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/lover_regler/retningslinjer/2006/Vigsel-og-registrering-av-partnerskap-ved-norsk-utenriksstasjon.html?id=446831

Det er også nødvendig med to vitner under selve vigselen. Ambassaden vil ofte kunne bistå med dette for par som reiser alene, så gi beskjed dersom dette er ønskelig.

Ta kontakt med ambassaden emb.tokyo@mfa.no i god tid for å avtale tid for vigsel. Ambassaden kan bistå med vigsel avhengig av ledig kapasitet, men gjør på generelt grunnlag ikke avtaler om vigsel i påskeuka eller i månedene juli og august. Det kan også forekomme endring i avtalt tidspunkt eller avlysning dersom det skulle oppstå noe uforutsett, spesielt i ferieperioder med redusert bemanning. Det er derfor behjelpelig om brudeparet har mulighet til å være fleksible.

Navneendring

Ved inngåelse av ekteskap kan man søke om å endre navn. Norske borgere bosatt i Japan som ønsker å endre navn, må sende søknad om dette til folkeregisteret i den kommunen hvor personen meldingen gjelder sist var bosatt.

Skjemaet som skal fylles ut finnes på følgende nettside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/Veiledninger_brosjyrer/2002/Meldingsskjema-for-navneendring.html?id=450610


Bookmark and Share